Klauzula informacyjna dla klientów

W związku z możliwością zawarcia i zawarciem umowy o realizację konstrukcji stalowej z Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe „Poch” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, realizując swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję następująco:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe „Poch” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-808) przy ul. Szybowej 2, NIP: 6480011336, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122382, kapitał zakładowy 861.000 zł (dalej „ADO”).

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z ADO pisemnie pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej lub mailowo pod adresem rodo@poch.zabrze.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) na podstawie udzielonej zgody, w celu odpowiedzi na wysłane zapytania na adres e-mail ADO (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO);
b) w celu realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości, odpowiedzi na urzędowe zapytania lub ewentualnych działań windykacyjnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty odpowiedzialne za obsługę prawną i informatyczną z którymi współpracuje ADO.

5. Podanie danych osobowych:
a) w przypadku przesłania zapytania pocztą elektroniczną dotyczącego świadczonych usług przez ADO, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i numer PESEL – jest nieobowiązkowe i dobrowolne;
b) w przypadku zawarcia umowy o realizację konstrukcji stalowej, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL – jest dobrowolne, ale brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail nie jest wymagane do zawarcia umowy, ale brak podania tych danych uniemożliwia kontakt ze strony ADO w sytuacjach nieprzewidzianych, co może wpłynąć na czas i proces realizacji umowy.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia wynikających z umowy roszczeń, jak i również przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych ADO (tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) chyba, że obowiązek przechowywania danych w czasie dłuższym niż wskazany powyżej wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
a. żądania od ADO dostępu do danych osobowych;
b. żądania od ADO sprostowania danych osobowych;
c. żądania od ADO usunięcia danych osobowych;
d. żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. żądania od ADO przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu;
f. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z ADO, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.

9. Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani w celu profilowania.

10. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z przepisami prawa.